תקנון האתר - תנאי השימוש באתר

.

 

052-6999850

תקנון האתר

»
תקנון האתר

חברת "תן חיוך" (להלן "החברה") הינה המפעילה של אתר "תן חיוך מתנות שכיף לקבל" (להלן "האתר") המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם (להלן הרוכש")
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. רכישת מוצר באתר מהווה הסכמה לקבלת תקנון האתר והתחייבות לנהוג על תנאיו.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הרוכש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ואו באמצעות הטלפון, או פקס או מייל של החברה
כללי
המסמך רשום בלשון זכר, מטעמי נוחות, והוא חל על שני המינים באופן שווה.
מסמך זה הוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המזמין דרך האתר, והוא הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר.
כל הגולש באתר ומבצע הזמנה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא מסמך זה, וכי הוא מסכים לכל סעיפיו של מסמך זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
מחירי המוצרים באתר כוללים מעמ אך לא כוללים משלוח אלה אם כן צויין אחרת.
רכישה באתר תחשב רק במידה וכל פעולות התשלום בוצעו במלואן ונתקבל ללקוח אישור עיסקה ממוספר מהחברה וחשבונית מס ממוחשבת.
רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו בכל אמצעי כגון מחשב , מכשיר סלולרי ועוד

מוצרים ושינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בצבע בעת צפיה במחשבים\סמארטפונים שונים
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות סופר והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. אלא אם כן מצויין אחרת
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
רשאי לרכוש באתר כל גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק כולל מיקוד ודואר אלקטרוני אליו תישלח באופן אוטומטי חשבונית ואישור עיסקה. אי קבלת אישור עיסקה וחשבונית משמעה שהעיסקה לא הושלמה גם אם חוייבה דרך פייפאל או כרטיס האשראי. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
עם סיום ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח עי החברה הודעה על כך ללקוח שהעסקה התקבלה ובוצעה בהצלחה
פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:
אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

משלוחים / אספקה וביטול עיסקה
אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר ישראל. האפשרויות הקימות הינן: דואר רגיל, דואר 24, דואר רשום או דואר שליחים.
סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה
במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.
החברה אינה אחראית על עיכובים בדואר ישראל ועל החזרות של מוצרים אשר יצאו ליעדם והוחזרו בטענת מען שגוי או לא קיים או כתובת עם פרטים חסרים. במידה ושם המזמין ופרטי הנמען שונים יש לציין זאת בהזמנה. החברה שולחת את המוצר לרוכש לכתובת שנתן בעת ביצוע ההזמנה. במקרה בו טעה המזמין בציון הכתובת והמוצר חזר הוא יחוייב במשלוח נוסף.
ימי העסקים הנספרים הינם ימי חול ואינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה החל מ12 בצהריים, ימי שישי, שבת, ערבי חג , חול המועד וימי שבתון
ביטול עיסקה יתאפשר כדלקמן:
ברכישת מוצר עם כיתוב אישי עד 24 שעות ממועד ביצוע וקליטת העיסקה
ברכישת מוצר ללא כיתוב אישי עד 14 ימי עסקים ובקיזוז האחוזים המותרים על פי חוק
במקרה והמוצר נשלח/הגיע לבית הלקוח הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקוריתובמידה והוא לא שמי דהיינו מוטבע עליו שם שנתבקש.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
לא ניתן להחזיר לזכות כרטיסי דירקט ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד


אחריות החברה
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש במוצר או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה או הוראות השימוש במוצר. תהא עילת התביעה אשר תהא
נפלה טעות בכתיבת תיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.יתכנו שינויים בגווני הצבע אותו רואה הרוכש במכשירו לבין צבע המוצר בפועל.
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים וטעויות בדואר ישראל, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
.זכויות יוצרים
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
השם "אהבה קטנה" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

שמירה על פרטיות
החברה לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי במחשבים שלה או ברשומות אחרות.
החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על הפרטיות של הלקוחות. החברה משתמשת בחברת יעד שריג, חברת סליקת כרטיסי אשראי לצורך בדיקת ואבטחה
במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

פרגון בלייק יציל את העולם :)